نمونه سوالات فنی و حرفه ای

مرکز خدمات کامپیوتر سبز

قارچ دکمه ای

سئوالات آزمون پایان دوره رشته پرورش قارچ دکمه ای

 

1 ـ بذور غلات اگر بيش از حدّ در آب خيس خورده باشند ، بعد از تهيه اسپان و استفاده، ممكن است چه مشكلي ايجاد كنند ؟

الف ) چنين بذور مرطوبي بعد از اسپان پاشي اگر با يك ماده غير استريل قرار گيرند ، معمولاً دچار آلودگي مي شوند.

ب ) اسپان شديداً افزايش حجم پيدا مي كند .

ج ) اسپان بر روي كمپوت طبيعي كارايي لازم را ندارد .

د ) تمام موارد .

2 ـ در صورتيكه درب اسپان را باز كرده و بوي سيب ترشيده بدهد ، احتمال كدام آلودگي بيشتر مي باشد ؟

الف ) قارچي                                ب ) باكتريايي                  ج ) ويروسي                      د  ) ويروئيدي

3 ـ بذور غلات را به منظور تهيه اسپان ، در چه دمايي استريل مي كنند ؟

الف )  121  درجه سانتیگراد        ب )     70   درجه سانتیگراد      ج )     60  درجه سانتیگراد      د )   100   درجه سانتیگراد

4 ـ مهمترين فاكتور پنجه دواني مسيليومها بعد از تلقيح بذور استريل شده در اتاق نيمه استريل شده ، جهت اسپان چه مي باشد ؟

الف ) رطوبت                             ب ) نور                                             ج ) تهويه                                د ) دما

5 ـ شايع ترين آلودگي قارچي در تهيه اسپان كدام گزينه است ؟

الف ) پني سيليوم و آلپرژيلوس             ب ) ورتسیليوم                    ج ) آلترناريا                               د ) رزلينيا

6 ـ در زمان تهيه اسپان بعد از تلقيح ممكن است مسيليومها ، مايع متابوليكي زرد رنگي توليد كنند كه در اصطلاح تعريق (sweatting ) گفته مي شود ، ناشي از چه عاملي است ؟

الف ) بالا بودن بيش از حدّ براي تفريخ اسپان .                                                                   ب ) افزايش مدت زمان تفريخ .

ج ) كمبود تهويه و تبادلات گازي كه زمينه ساز آلودگي هاي بي هوازي است .                               د ) تمام موارد .

7 ـ در آزمايشگاه توليد اسپان ، بهترين روش از بين بردن بسته هاي اسپان آلوده به كپك كدام مي باشد ؟

الف ) ظروف آلوده اسپان را به مدت 30 دقيقه در فشار 15 پوند و دماي  121 درجه سانتیگراد ، اتوكلار كردن و بسرعت آن را از محيط دور كردن . 

ب ) بسته هاي آلوده را در سطل زباله ريخته تا آلودگي پخش نشود .

ج ) در صورت بسته بودن درب ظروف اسپان مشكلي از نظر آلودگي ندارند .

د ) ظروف آلوده را در مكانهاي خشك با دماي بالا قرار مي دهيم .

8 ـ عامل لكه قهوه اي باكتريايي (pseudomonas tolaasil ) بيشتر كدام قارچها را آلوده مي كند ؟

الف ) بيشتر قارچهايي كه به مدت طولاني خيس مي مانند را آلوده مي كنند .

ب ) بيشتر قارچهاي ضعيف را آلوده مي كنند .

ج ) بيشتر قارچهاي آلوده به ويروس را آلوده مي كنند .

د ) قارچهاي درشت بيشتر تحت تأثير اين بيماري قرار مي گيرند .

9 ـ عامل لكه قهوه اي باكتريايي (pseudomonas sp ) بيشتر از چه طريقي انتشار پيدا مي كند ؟

الف ) آب                               ب ) هوا                                   ج ) بذر                                   د ) كمپوست

 

10 ـ تنها راه انتشار كپك آسپرژيلوس كه از اهميت به سزايي برخوردار است ؟

الف ) آب                               ب ) هوا                                   ج ) وسائل                              د ) موارد الف و ج

11 ـ راههاي انتشار قارچ بوتريتيس ( كپك قهوه اي ) از چه طريقي اصلاً و يا كمتر انتقال پيدا نمي كند ؟

الف ) هوا                                ب ) آب                  ج ) خاك                               د ) چوب مرطوب

12 ـ كپك سبز زيتوني ( شاتوميوم ) چگونه باعث كاهش عملكرد در قارچ خوراكي مي شود ؟

الف ) با توليد مواد سمّي مانع رشد مسيليومها مي شود .            ب ) با رقابت غذايي با مسيليومهاي قارچ خوراكي مانع رشد مي شود .

ج ) بر روي قارچ رشد كرده و باعث كاهش عملكرد مي شود .     د ) موارد الف و ب

13 ـ كدام عامل بيماري توليد اندام باردهي مي كند ؟

الف ) قارچ ورتسليوم                             ب ) قارچ                                ج )باکتری              د ) قارچ جوهري يا مركبي

14  ـ راهكار كاهش آلودگي به قارچ كوپرينوس ( مركبي ــ جوهري ) چه مي باشد ؟

الف ) وجود رطوبت مناسب در كمپوت وعدو آب اضافي                                 ب ) كاهش آمونياك كمپوت آماده

ج ) يكدست و يكنواخت بودن كمپوت                                                               د ) تمام موارد

15 ـ كدام عامل انتقال و انتشار قارچ تار عنكبوتي ( داكتيليوم ) مي باشد ؟

الف ) هوا                                ب ) خاك                              ج ) آب                                   د ) تمام موارد

16 ـ كدام جمله در مورد بيماريهاي ويروس قارچي خوراكي صحيح مي باشد ؟

الف ) ويروسها باعث بد شكلي قارچها مي شوند .                               ب ) ويروسها قادرند جلوي توليد كلاهك را بگيرند .

ج ) ويروسها مي توانند قارچ را در معرض ديگر آلاينده ها و عوامل بيماري زا قرار دهند .              د ) تمام موارد

17 ـ كدام ذرّه مطلق در هوا كوچكترين ذرّه است ؟

الف ) اسپور قارچها                                                ب ) ويروسها

ج ) دانه گرده گياهان                                             د ) ويروسها

18 ـ كدام آلاينده رانميتوان با ميكروسكوپ نوري تشخيص داد ؟

الف ) باكتريها                                                        ب ) ويروسها

ج ) كپكهاي رقيب بستر                                        د ) قارچهاي انگل ، قارچهاي خوراكي

19 ـ كدام عامل بيماري زا ممكن است از طريق اسپور آلوده به اين بيماري انتقال پيدا كند ؟ ( زندگي عامل بيماري درون اسپور است )

الف ) قارچها                          ب ) مخمرها                           ج ) ويروسها                           د ) باكتريها

20 ـ كدام مورد جزء راههاي كنترل و پيشگيري ويروسها نمي باشد؟

الف ) ضد عفوني كامل سالن ها و راهروهاي مياني                             ب ) نصب توري هاي بسيار ريز

ج ) چيدن قارچهاي آلوده قبل از پاره شدن پرده ويل                           د ) وجود لكه هاي قهوه اي رنگ روي كلاهك

21 ـ كدام گزينه در مورد ويروسها صحيح مي باشد ؟

الف ) ويروسها رشد مسيليومها را كند يا متوقف مي كنند .                               

ب ) ممكن است نواحي آلوده به صورت كچلي ظاهر شوند و مسيليومي ديده نشود .

ج ) ممكن است اندام باردهي اصلاً ايجاد نشود و اگر به وجود آيد ، بد شكل باشد .

د ) تمام موارد.

22 ـ كدام عامل كمتر براي قارچها و كمپوت مشكل ايجاد مي كند و دربيشتر موارد نقش مثبت هم دارد ؟

الف ) اكتينوسيستمها                                             ب ) قارچ تار عنكبوتي

ج ) كپك پنيسليوم                                                 د ) باكتري لكه قهوه اي

23 ـ باسيل ها جزء كدام گروه از عوامل بيماريزا قراردارند ؟

الف ) باكتريها                                                        ب ) قارچها                            

ج ) ويروسها                                                           د ) اكتينومسيتها

24 ـ باسيلها بيشتر در كدام مرحله مشكل‏ساز هستند ؟

الف ) در مرحله توليد اسپان                                  ب ) تهيه كمپوست

ج ) تهيه خاك پوششي                                          د ) توليد اندام باردهي

25 ـ كدام مورد در مورد باسيلها صحيح مي باشد ؟

الف ) برخي باعث تجزيه و فساد محيط اسپان شده              ب ) برخي نقش تحريك كنندگي سلولهاي پريمورديا مي شود.

ج ) برخي مانع رشد كپكهاي رقيب در اسپان قارچ شي تا كه مي شود .              د ) تمام موارد

26 ـ در چه موردي آهك به عنوان يك ماده معدني در فرمولهاي كمپوست سازي استفاده مي شود ؟

الف ) در صورتيكه در تركيب كمپوست يك يا دو ماده اسيدي بكار رفته باشد و نياز به خنثي سازي آن دارد .

ب ) خنثي كردن اثر نا مطلوب ناشي از غلظت بالاي عناصر  k    و   mg   ،     p   و  na       كه در نتيجه مانع پيدايش حالت چرب دركمپوست مي گردد.

ج ) در صورتيكه در تركيب كمپوست يك يا دو ماده قليايي بكار رفته باشد و نياز به خنثي سازي آن باشد .

د) درصورتيكه مقدار نيتروژن كمپوت كم باشد .

27 ـ كمپوست پير چه نوع كمپوستي است ؟

الف ) كمپوستي كه اعمال ميكروبي وشيميايي در آن كاملاً انجام نشده باشد .

 ب ) كمپوستي كه مراحل كمپوت سازي بيش از حدّ مناسب طولاني باشد .

ج ) كمپوستي كه در آن ازمواد پايه كهنه استفاده شده باشد . د ) كمپوستي كه در آن از مكملهاي كهنه استفاده شده باشد .

28 ـ آمونياك توليدي در فرآيند كمپوست سازي به چه شكلي درمي آيد ؟

الف ) مقداري به صورت گاز متصاعد مي شود                    ب ) تبديل به سولفات آمونيم مي شود

ج ) مقداري صرف ميكرو ارگانيزمها مي شود                     د ) مورد الف و ب

29 ـ اصولاً وجود آمونياك در كمپوت قبل از استفاده …الف ) هيچگونه اثر منفي بر توليد قارچ ندارد .                      

ب ) در برخي نژادهاي قارچ دكمه اثر نامطلوبي دارد  ج ) باعث محيطي نا مناسب براي رشد مسيليومهاي قارچ مي گردد                            

د ) آمونياك اصولاً در كمپوت قارچ دكمه اي وجود ندارد .

30 ـ فعاليّت كدام ميكروارگانيزمها ( موجودات ريز ) باعث فرآوري مناسب كمپوست مي گردد؟

الف ) ميكرو ارگانيزمهاي گرما دوست و هوازي                                ب ) ميكرو ارگانيزمهاي سرما دوست و هوازي

ج ) ميكرو ارگانيزمهاي گرما دوست و بي هوازي                               د ) ميكرو ارگانيزمهاي سرمادوست و بي هوازي

 

 

31 ـ مناطقي از كمپوست كه بصورت بي هوازي تشكيل گرديده است داراي چه خصوصياتي است ؟

الف ) رنگ مايل به زرد كمپوست                 ب ) در محلهاي بي هوازي كمپوست بوي تخم مرغ گنديده (h2s ) رامي دهد .

ج ) درمناطق بي هوازي نسبت به مناطق هوازي سردترو مرطوب تراست.     د ) تمام موارد .

32 ـ‌ مقدار رطوبت مناسب براي قارچ دكمه اي چند درصد است ؟

الف ) حدوداً 60 درصد         ب ) حدوداً 70 درصد            ج ) حدوداً 85 درصد             د ) حدوداً 90 درصد

33ـ كدام مورد جزء عوامل مؤثر در ميزان جريان هواي دروني توده كمپوست نمي باشد؟

الف ) ريزي ودرشتي اندازه كاه و كلش ( ساختمان توده )                 ب ) مقدار رطوبت كمپوست

ج ) اندازه توده كمپوست                                                                    د ) حرارت كمپوست

34 ـ در ماههاي گرم سال ( تابستان ) …

الف ) عرض توده قالب كمپوست را بيشتر و ارتفاع آن را كمترمي گيرند.

ب ) عرض توده قالب كمپوست را كمتر و ارتفاع آن را بيشتر مي گيرند.

ج ) عرض و ارتفاع توده را مساوي و طول را دو برابردر نظرمي گيرند .

د ) عرض و ارتفاع توده را از حدّ ا ستاندارد كمتر مي گيرند .

35 ـ هدف از زير و رو كردن كمپوست قارچ دكمه اي چيست ؟

الف ) تهويه كمپوست و جلوگيري از توليد كمپوست بي هوازي                      ب ) جبران آب تلف شده ازطريق تبخير

ج ) مخلوط كردن كامل كمپوت و جلوگيري از تجزيه نا همگن و منطقه اي                   د ) تمام موارد

36 ـ طريقه افزودن گچ به توده كمپوست به چه صورتي است ؟

الف ) بصورت لايه به لايه درون كمپوست                                                          ب ) بصورت كپه اي در چند نقطه از كمپوست

ج ) عموماً گچ را درمرحله اول به همراه كود مرغي اضافه مي كنند   د  ) افزودن بصورت كاملاً يكنواخت و همگن

37 ـ كدام يك از موارد ذيل  از خصوصيات محل تهيه كمپوست نمي باشد؟

الف ) محل تهيه كمپوست بايد داراي حوضچه مخصوص هدايت آب ثقلي باشد.          

ب ) كف سيماني بايد ازسطوح همجوار كمي بالاتر باشد .

ج ) كف سيماني بايدداراي شيب ملايم باشد .

د ) محل تهيه كمپوست بايد كاملاً ضد عفوني و ايزوله باشد .

38 ـ جهت زيرورو كردن كمپوست و قالب زني در مقياس كم ازچه وسيله اي استفاده مي شود ؟

الف ) بيل معمولي                  ب ) بيل پارويي                      ج ) چهار شاخ                        د ) شنكش

39 ـ كدام مورد جزء خصوصيات يك كمپوست مناسب قبل از مرحله پاستوريزاسيون نمي باشد ؟

الف ) رنگ كمپوست بطور يكنواخت قهوه اي تيره است .                              

ب) رطوبت كمپوت حدود 70 درصداست .

ج ) سطح كمپوست را لايه نازك سفيدرنگ از اکتینومیستها فراگرفته است .

د ) سطح كمپوست را لايه سفيد رنگ از قارچهاي سرما دوست فراگرفته است.

 

 

40 ـ نقش ميكروارگانيزمهاي فعال شده درمرحله پاستوريزاسيون كمپوست چيست ؟

الف ) استفاده و تخليه آمونياك و هيدراتهاي كربن كمپوست                          ب ) افزايش آمونياك كمپوست

ج ) ميكرو ارگانيزمها هيچ تأثيري در فرآيند پاستوريزاسيون ندارند . د ) باعث افزايش دماي بالاي 85 درجه سانتيگراد مي شوند.

41 ـ بهترين دما و زمان براي از بين بردن آفات و بيماريهاي موجود در كمپوست در مرحله پاستوريزاسيون چه مقدار است ؟

الف ) 60 درجه به مدت 2 ساعت                                         ب ) 50 درجه به مدت 2 ساعت

ج ) 46-50 درجه به مدت 5 – 6 روز                                    د ) 121 درجه به مدت يك ساعت

42 ـ كمبود اكسيژن در اتاق پاستوريزاسيون چه چيزي مي شود ؟

الف ) افزايش ميكروارگانيسم هاي مفيد                              ب ) تحريك رشد ميكروارگانيسمهاي مضر

ج ) كاهش دماي كمپوست                                                   د ) كميّت كمپوست داراي نقصان شديد مي گردد.

43 ـ كدام گزينه در مورد اتاق پاستوريزاسيون صحيح نمي باشد ؟

الف ) در صورت نيازبخار آب را مي توان توسط لوله هاي بخار از كف اطاق هدايت كرد .

ب )  بخار آب را مي توان درمسيرلوله هوا قرارداده و به طور غير مستقيم به اطاق تزريق كرد .

ج ) عايق بندي درسالن پاستوريزاسيون از اهميّت به سزايي برخوردار است .

د) دريچه هاي تخليه هوا درسالن پاستوريزاسيون تحت هيچ شرايطي مورد نياز نيست .

44 ـ اسيديته (PH) مناسب كمپوست قارچ دكمه اي چند درجه است ؟

الف ) 5/7                               ب ) 5/8                                  ج ) 5/6                                   د ) 5/5

45 ـ در صورتيكه بعداز پاستوريزاسيون كمپوست رطوبت آن بيش از حدباشد در مرحله پنجه دواني چه مشكلي ايجادمي گردد و راه حل آن چيست ؟

الف ) مسيليومها نخ مانند و ضعيف شده و راه حل افزودن مقداري سنگ گچ است .

ب ) مسيليومها نخ مانند و ضعيف شده و راه حل افزودن مقداري سنگ آهك است .

ج ) مسيليومها بصورت كپه اي و تنگ در مي آيند و راه حل آن سنگ آهك است .

د ) مسيليومها بصورت كپه اي و تنگ در مي آيند و راه حل آن افزودن سنگ گچ است .

46 ـ در صورتيكه بعد از اسپان زني بستر رطوبت كمپوست پائين تر از حدّ استانداردباشد باعث چه چيزي مي شود ؟

الف ) رشد مسيليومها بصورت نخ مانند و ضعيف شده     ب ) رشد مسيليومها افزايش يافته ولي عملكرد پائين مي آيد .

ج ) مسيليومها بصورت ريشه اي رشد مي كنند.              د ) رشد مسيليومها بصورت كپه اي و عملكرد پائين مي آيد.

47 ـ دماي مناسب براي رشد مسيليومها در قارچ دكمه اي چند درجه است ؟

الف ) 29 درجه                      ب ) 25 درجه                         ج ) 20 درجه                          د ) بين 15-16درجه

48 ـ چگونه وزن خشك مواد اوليه بستر در پنجه دواني مسيليومها نقش دارد ؟

الف ) افزايش بيش از حد مقداركمپوت در يك متر مربع باعث افزايش دماي كمپوست مي شود و رشد مسيليومها را

 كاهش مي دهد.

ب ) افزايش ويا كاهش مقداركمپوست هيچ ارتباطي با رشد مسيليومها ندارد .

ج ) كاهش مقداركمپوست از حدّ استانداردباعث افزايش رشد مسيليومها مي شود .

د ) افزايش كمپوست در يك متر مربع باعث افزايش رشد مسيليومها مي گردد.

49 ـ حدود چند درصد كمپوست سفيد شود ، بايد از خاك پوششي استفاده كرد ؟

الف ) 50%                              ب ) 75%                                 ج ) 95 %                 د ) 100%

50 ـ در صورتيكه به هر دليلي عمليات خاك دهي بخواهد به تعويق بيفتد بايد بستر كشت را تا فرصت مناسب … نگه داشت ؟

 الف ) گرم                             ب ) خنك                              ج ) دما در حدّاستاندارد                         د) ph محيط را پائين

51 ـ كدام گزينه از اهداف دادن لايه پوششي بر روي كمپوست نمي باشد؟

الف ) محافظت از خشكيدگي بسترهاي كاشت                                                   ب ) ايجاد ذخيره آب لازم براي رشد قارچها

ج ) با دارا بودن ميكروارگانيسمهاي مفيد باعث افزايش عملكردمي شود.         د ) بعنوان يك ماده غذايي غني مطرح است.

52 ـ كدام يك از موارد ذيل جزء خصوصيات يك لايه پوششي مناسب نيست ؟

الف ) قدرت نگهداري آب فراوان                          ب ) داراي ساختمان مستقل باشد

ج ) بايد فاقد عوامل بيماريزا و آفات باشد              د ) ph مناسب لايه پوشش 5/5-5/6 است .

53 ـ پاستوريزاسيون خاك پوششي در چه دمايي و براي چه مدت بايد انجام گردد ؟

الف ) 121 درجه بمدت يك ساعت                       ب ) 71 درجه بمدت 2 ساعت

ج ) 50 درجه بمدت دو ساعت                                د ) 35 درجه بمدت 5 ساعت

54 ـ ميزان رطوبت مناسب خاك پوششي چند درصد است ؟

الف ) % 75-70                      ب ) % 55-50                         ج ) % 60-55                          د ) بيش از % 90

55 ـ ميانگين مقدار مصرف لايه پوششي بر روي كمپوست چند سانتي متر است ؟

الف ) 5-5/2                          ب ) 5/1 -1                            ج ) 20-15                             د )22-20

56 ـ يكي از دلايلي كه باعث مي شود بر روي لايه پوششي قارچهاي ته سنجاقي بصورت نا منظم بوجود آيد؟

الف ) افزايش رطوبت           ب ) كاهش رطوبت ج ) افزايش دما                    د ) غير يكنواخت بودن عمق لايه پوششي

57 ـ قرار دادن قارچهاي تازه داخل فريزر چه مشكلي ايجاد مي كند ؟

الف ) با عمل كريستاليزاسيون ساختار سلولها تحت اين تنش مي شكند .

ب ) قارچها در زمان فريز شدن سياه مي شوند.

ج ) لكه هاي قهوه اي پس از انجماد روي كلاهكها مشاهده مي شوند .

د ) بافت قارچها پس از آب شدن قارچهاي منجمد سفت و متراكم مي شود.

58 ـ دماي بستر در زمان ظهور قارچهاي دكمه اي (agaricus bisporus ) چند درجه است ؟

الف )23-25 درجه                ب ) 25-27 درجه                  ج ) 20-17 درجه                   د ) 14-12 درجه

59 ـ از مزيتهاي پرورش قارچ دكمه اي (agancus bisporus )نسبت به گونه هاي ديگر چيست ؟

الف ) تحمل بالا به افزايش  co2                       ب ) مقاومت بيشتردربرابر ويروسها

ج ) تحمل به دما بالا در مناطق گرمسيري           د ) تمام موارد

60 ـ كدام قارچ تجزيه كننده ثانويه نيست ؟

الف )agaricus  bisporus         ب )agaricus  bitorquis

ج ) Pleurotus  osteretus         د)agaricus  campestoris

 

61 ـ اگر آلودگي در محيط كشت قبل از تلقيح مشاهده شود ناشي از چيست ؟

الف ) بالا بودن احتمال آلودگي محيط آزمايشگاه              ب ) آلوده بودن اتوكلاو به عوامل باكتريايي

ج ) نا مناسب بودن روش آماده سازي محيط كشت            د ) تمام موارد

62 ) يكي از دلايلي كه هاگها يا بافت قارچ بر روي محيط كشت رشدنمي كنند :

الف ) داغ بودن چاقوي  جراحي يا حلقه تلقيح                    ب ) آلوده بودن اتوكلاو به عوامل باكتريايي

ج ) خروج زياد بخار از اتوكلاو                                            د) سردبودن بيش ار حدّ وسائل انتقال

63 ـ يكي از عواملي كه باعث بروز آلودگي اطراف نقطه تماس بافت يا اسپور بر روي محيط كشت مي شود چيست ؟

الف ) ماده تلقيح آلوده بوده                                  ب ) آلودگي از بيرون وارد شده

ج ) محيط كشت آلوده بوده                                                  د) ظرف محيط كشت آلوده بوده

64ـ  اگر بذور غلات جهت تهيه اسپان در ظروفش به سختي از هم جدا شود نشانه چيست ؟

الف ) بذور بيش از حد در ظروف ريخته شده است            ب ) ورود هاگهاي بيگانه به درون اسپان

ج ) بستگي به نوع ظرف دارد                                                د ) تمام موارد

65 ـ كدام گزينه در مورد عامل بوجود آورنده رشد كم و يا عدم رشد بعد از انتقال قطعه ميليوني به بذور در تهيه اسپان صحيح نمي‏باشد ؟

الف ) بيش از اندازه گرم بودن بذور هنگام تلقيح                                ب ) خشكي بذور

ج ) تلقيح در دماي نا مناسب                                                                 د ) نا مناسب بودن بطريها

66 ـ كدام مورد جزء علائم خشكي لايه پوششي نمي باشد؟

الف ) رشد مسيليومها ضعيف و به صورت موئينه مي باشد.

ب) در صورت بوجود آمدن قارچ معمولاً قارچها در حاشيه و به ظروف رشد مي كنند.

ج ) بر روي لايه پوششي لايه غير قابل نفوذ مسيليومي تشكيل شود.

د ) رشد مسيليومها خشن و رشته اي مي شود.

67 ـ در زمان تشكيل قارچهاي ته سنجاقي و شوك غلظت    co2   بايد از چند  ppm   كمتر باشد ؟

الف ) 1000                            ب ) 10000                            ج ) 100000                           د ) 1000000

68 ـ بطور كلي دماي مناسب براي محصول دهي قارچ دكمه اي چند درجه است ؟

الف ) 12-14 درجه               ب ) 17-18 درجه                  ج ) 23-25 درجه                   د ) 25-29 درجه

69 ـ در مرحله رشد و نمو قارچهاي ته سنجاقي مقدار   co2  و درصد رطوبت نسبت به مرحله توليد قارچهاي ته سنجاقي به ترتيب چگونه است ؟

الف ) بيشتر-كمتر                 ب )  بيشتر-بيشتر                   ج ) كمتر-بيشتر                     د ) كمتر-كمتر

70 ـ فاصله هر چين برداشت معمولاًچند روز است ؟

الف ) 7-10 روز                    ب ) 12-14 روز                     ج ) 30 روز                             د ) 2-3 روز

71 ـ يكي از دلايل وجود ساقه هاي بلند و كلاهكهاي رشد نيافته چه مي باشد ؟

الف ) غلظ  CO2  بالا          ب ) غلظت  CO2  پائين       ج ) افزايش آمونياك بستر    د ) كاهش آمونياك بستر

 

72 ـ زمان چيدن قارچ دكمه اي در چه زماني است ؟

الف ) قبل از پاره شدن پرده غشايي (veil)                          ب ) بعد از پاره شدن پرده غشايي (veil)

ج ) بعد از مشاهده آنالوس                                                     د ) وقتيكه قطر كلاهك به 10 سانتي متر برسد

73 ـ خشك كردن آهسته قارچها چه مشكلي ايجاد مي نمايد ؟

الف ) بعلت رطوبت بالاي قارچ ، قارچ مورد نظر مورد حمله لاروهاي آزاد و باكتري ها قرار مي گيرد .

ب ) باعث سفيد شدن بيش از حد قارچها مي شود .

ج ) قارچها بدطعم مي شوند .

د ) قارچها اصلاً خشك نمي شوند .

74 ـ مقدار دما در زمان خشك كردن قارچ چقدر مي باشد ؟

الف ) 43 درجه و 1-2 روز                                    ب ) 43 درجه و 5 روز

ج ) 29 درجه و 5 روز                                            د ) 29 درجه و 1-2 روز

75 - كدام گزينه در مورد علت آلودگي بعد از انتقال مسيليومها به درون بذور در تهيه اسپان صحيح است ؟

الف ) بالا بون مقدار هاگهاي آلوده در محيط آزمايشگاه                    ب ) استريل نبودن ابزاركار

ج ) اسيديته نامناسب بذر                                                                       د ) موارد الف و ب

76 ـ بعد از تلقيح بذور با میسيليوم جهت تهيه اسپان تا زمان رشدكامل نياز است كه …

الف ) پس از چهار روزاز انتقال تكه هاي مسيليومي به بذور غلات بطريها را تكان داد.

ب ) پس از 25 روز از انتقال تكه هاي مسيليومي به بذور غلات بطريها را تكان داد .

ج ) اصولاً بعد از تلقيح بذور غلات در ظروف نياز به تكان دادن نيست.

د ) موارد الف و ب صحيح مي باشد .

77 ـ كدام عامل مي تواند علت عدم رشد يكنواخت مسيليومها در كل بطري اسپان باشد ؟

الف ) آلودگي باكتريايي                                                                       ب ) خشك شدن بذور به واسطه تغييرزياد

ج )       pH     نامناسب بذور                                                                د ) تمام موارد

 78 ـ در اسپان مناسب كدام عوامل بايد مشاهده نگردد ؟

الف ) نچسبيدن دانه غلات به يكديگر                                                 ب ) عدم تغيير رنگ اسپان

ج ) مسيليوم دواني بيش از حد در اسپان نبايد اتفاق بيفتد                    د ) تمام موارد

79 ـ در صورتي كه دماي كمپوست در مرحله برگرداندن و قالب زني بالا نرود ناشي از چه موردي است ؟

الف ) كمبود ازت كمپوست                                                                 ب ) توده خيلي سست و متخلخل كمپوست

ج ) بيش از حد بودن حجم كمپوست                                                  د ) موارد الف و ب

80 ـ عدم توليد آمونياك در مرحله قالب زني كمپوست دكمه اي نشانه چيست ؟

الف ) نشانه كمپوست مناسب و خوب مي باشد                                   ب ) نشانه كمبود مكملهاي غذايي كمپوست مي باشد

ج ) نشانه كافي بودن ازت دركمپوست مي باشد                                  د ) تمام موارد

 

 

81 ـ در صورتيكه اندازه كاه و كلش خيلي كوچك باشد چه اتفاقي مي افتد ؟

الف ) باعث شرايط بي هوازي در كمپوست مي شود و به همين دليل زودتر از موعد كمپوست به حالت رسيدگي مي رسد.

ب ) باعث شرايط بي هوازي در كمپوست مي شود و كمپوست به صورت مناسب تهيه نمي گردد.

ج ) باعث كاهش تخلخل دركمپوست مي شود و كمپوست به صورت مناسب تهيه نمي گردد.

د ) تمام موارد.

82 ـ فاصله افتادن بيش ازحد بين دو قالب باعث چه مشكلي مي شود ؟

الف ) بي هوازي شدن كمپوست                                                          ب ) هوازي شدن كمپوست

ج ) كمبود مواد غذايي در كمپوست                                                     د ) افزايش رطوبت كمپوست و افزايش تخلخل كمپوست

83 ـ كدام عامل باعث چسبنده و لزج شدن كمپوست مي گردد ؟

الف ) آب اضافي در كمپوست است                                                    ب ) مقدار كاه و كلش در فرمول از حد استاندارد بيشتراست

ج ) آمونياك در كمپوست زياد است                                                   د ) مقدار گچ خيلي كم افزوده شده است

84 ـ كدام عامل باعث عدم رسيدگي كمپوست به پيك حرارتي نمي شود ؟

الف ) مقادير مكملهاي غذايي خيلي كم                                              ب ) مقدار هواي تازه زياد در اتاق پاستوريزاسيون بالاست

ج ) نسبت هوابه بستر كشت بالاست                                                     د ) مقدارگچ خيلي كم است

85 ـ در مرحله پاستوريزاسيون علت غير يكنواختي دماي كمپوست چيست ؟

الف ) تأمين نا منظم هواي تازه                                                             ب ) مقدار هواي تازه در اتاق پاستوريزه بالاست

ج ) نسبت هوا به بستركشت بالاست                                                     د ) مقدار مكملهاي غذايي كم است

86 ـ عدم توزيع يكنواخت مكملها در فاز اول كمپوست سازي باعث چه مشكلي در مرحله پاستوريزاسيون مي گردد ؟

الف ) نامناسب بودن دماي كمپوست و غير يكنواختي دما                 ب ) بالا بودن دماي كمپوست بعد ازپاستوريزاسيون

ج ) افت شديد دماي كمپوست بعد از عمل پاستوريزاسيون                د ) باعث خشكي بيش ازحد كمپوست مي شود

87 ـ عدم رشد يا رشد آهسته اسپان در كمپوست به چه علتي ايجاد مي گردد ؟

الف ) بقاياي آمونياك در كمپوست                                                    ب ) بالا بودن مقدار رطوبت كمپوست

ج ) آلودگي به  نماتد يا مگس سركه                                                    د ) تمام موارد

88 ـ در صورت تهيه نامناسب كمپوست و وجود توده هاي تراكم بسيار مرطوب دركمپوست امكان افزايش كدام عوامل

 بيشتر است ؟

الف ) كنه ها                           ب ) نماتدها                              ج ) مگسها                            د ) موارد الف و ب

89 ـ باقي ماندن آمونياك در كمپوست ممكن است باعث شيوع كدام بيماري در مرحله اسپان زني شود ؟

الف ) قارچ لكه جوهري (coprinus )                                              ب ) مول خشك

ج ) حباب تر                                                                                          د ) لكه قهوه اي باكتريايي

90 ـ كدام عامل باعث عدم پنجه دواني مسيليومها درون لايه پوششي مي شود ؟

الف ) نوسانات دما                                                                                 ب ) تنظيم نبودن اسيديته (   ph   ) لايه پوششي

ج ) كمپوت آلوده به عوامل بيماريزا يا آفات                                       د ) تمام موارد

 

91 ـ كدام بيماري انگل قارچ خوراكي است ؟

الف ) كپك ماتيكي                              ب ) كپك خاكستري                           

ج ) آسپرژيلوس                                     د ) حباب تر

92 ـ در كدام بيماري مايع كهربايي رنگ حاوي اسپورها و باكتريهاي آلاميزه از قارچ به بيرون تراوش مي كند ؟

الف ) حباب تر                                      ب ) حباب خشك                                

ج ) تار عنكبوتي                                    د ) كپك ماتيكي

93 ـ استفاده از آب كلردار مي تواند در پيشگيري كدام عامل بيماري مؤثر باشد ؟

الف ) حباب تر                                      ب ) مول خشك                                    

ج ) تار عنكبوتي                                    د ) كپك خاكستري

94 ـ  شرايط رشد مناسب براي كپك سبزجنگلي ( trichoderma ) چه مي باشد ؟

الف ) غلظت co2 بالا                           ب ) هواي راكد                                     

ج ) رطوبت بالا                                      د ) همه موارد

95 ـ حشرات و كنه ها در انتقال كدام عامل بيماري نقش مهمتري دارند ؟

الف ) حباب خشك یا ورتیسیلیوم                        ب ) حباب تر                                        

ج ) تار عنكبوتي                                    د ) تريكودرما

96 ـ خميدگي در ساقه قارچ يكي از علائم بيماري …... مي باشد ؟

 الف ) حباب خشك                               ب) حباب تر

ج ) تار عنكبوتي                                      د ) تريكودرما

97 ـ در كدام بيماري باعث مي شود قارچ شكافدار شده و توسط حشرات براحتي انتقال پيدا كند ؟

الف ) حباب تر                                        ب ) تار عنكبوتي

ج ) تريكودرما                                         د ) حباب خشك

98 ـ كدام گونه قارچ دكمه اي به بيماري حباب خشك ( ورتيسليومي ) مقاومت بيشتري دارد ؟

الف ) agaricus biyorquis        ب ) agaricus bisporus     ج )agaricus brunnescens             د ) تمام موارد

99 ـ عاملي كه باعث جلب حشرات ( گلها و زنبورها ) به قارچ خوراكي مي شود چيست ؟

الف ) بوي كود و موادگياهي در حال تجزيه                        ب )بوي مخصوص مسيليومهاي در حال رشد

ج ) بوي خاك پوششي                                                          د ) موارد الف و ب

100 ـ خسارت مستقيم مگس Megaselia nigra در چه مرحله اي است ؟

الف ) حشرات بالغ                                  ب ) شفيره                             ج ) لارو                                  د ) تخم

101 ـ  علت غير يكنواختي رشد مسيليومها درون لايه پوششي چه مي باشد ؟

الف ) اختلاط ضعيف مواد پوششي                                                      ب ) توزيع ناهمگن لايه پوششي

ج ) رشدناهمگن مسيليومها درون بخش تحتاني لايه پوششي              د ) تمام موارد

 

 

102 ـ رشد بيش از حد مسيليومها ي قارچ داخل لايه پوششي در توليدقارچهاي ته سنجاقي چه تأثيري دارد ؟

الف ) تفاوتي نمي كند                                                                          ب ) تعداد ته سنجاقي ها زياد مي شود

ج ) تعداد ته سنجاقي ها كم مي شود                                                    د ) افزايش ناگهاني مقدار ته سنجاقي ها اتفاق مي افتد

103 ـ عدم تشكيل قارچهاي ته سنجاقي توسط مسيليومها توسط چه عاملي ايجاد مي شود ؟

الف ) دماي محيط بالا           ب )    co2  محيط بالاست                  ج ) رطوبت محيط كم است                 د ) تمام موارد

104 ـاگر در مرحله پنجه دواني مسيليومها در لايه پوششي قبل از كامل شدن ريسه دواني ميزان غلظت co2 بسيار پائين باشد چه اتفاقي مي اقتد ؟

الف ) تشكيل ديرتر ته سنجاقي ها                                        ب ) تشكيل زود هنگام ته سنجاقي ها

ج ) تفاوتي در توليد ته سنجاقي ها ندارد .                            د ) بستگي به كمپوت ، تعداد ته سنجاقي ها كم مي شود .

105 ـ كدام مورد باعث تشكيل ناهمگن ته سنجاقي ها نمي شود ؟

الف ) رطوبت غيرنواخت لايه پوششي                 ب ) آسيب ديدگي موضعي سطح لايه پوششي بر اثر آبپاشي سنگين

ج ) شرايط محيطي درون اتاقك كشت نوسان داشته باشد  .      د) يكنواختي بيش ازحد لايه پوششي

106 ـ در صورت نياز به آبياري لايه پوششي آبياري بايد چه شكلي باشد؟

الف ) غرقابي                         ب ) مه پاشي                           ج ) قطره اي                           د ) باراني

107 ـ عملكرد پائين چين اول ممكن است ناشي از......... باشد.

الف ) عناصر غذايي كم در بستر كاشت                              ب ) عمق غير يكنواخت لايه پوششي

ج ) رطوبت غير يكنواخت لايه پوششي                                د ) تمام موارد

108 ـ در صورتيكه پايه هاي قارچ بلند و كلاهك كوچك و تكامل نيافته را ببينيم  مي تواند نشانه چه چيز باشد ؟

الف ) افزايش  co2    بالا در محيط                                     ب ) افزايش دما در محيط

ج ) افزايش رطوبت در محيط                                               د ) افزايش تهويه

109 ـ دفرمه شدن (تغيير شكل) قارچها ممكن است ناشي از چه عاملي باشد؟

الف ) افزايش  دی اکسید کربن                                                                           ب ) شيوع آلاينده هاي انگلي

ج ) فرار گرفتن بستر كاشت درمعرض عوامل شيميايي                                       د ) تمام موارد

110 ـ ميزان تهويه در مرحله زايشي قارچ دكمه اي چند مرتبه در هر ساعت است ؟

الف ) 2-4 بار                         ب ) 6-8 بار                            ج ) 10 -12 بار                       د ) 12-14 بار

111 ـ  بدترين روش مبارزه با حشرات در سالن هاي پرورش قارچ چه نوع روشي است ؟

الف ) شيميايي                       ب ) فيزيكي                           ج ) بيولوژيكي                       د ) مكانيكي

112 ـ براي ضد عفوني وسايل چوبي داخل سالن بين دو مرحله كشت استفاده ازكدام ماده توصيه مي شود ؟

الف ) سولفات آلومينيم         ب ) سولفات آمونيوم             ج ) سولفات مس                    د ) سولفات منيزيوم

113 ـ مدت زمان و دماي مناسب جهت پاستوريزاسيون كمپوست براي از بين بردن تمامي مراحل رشد حشرات كدام

گزينه است ؟

 الف ) 2 ساعت دردماي 60 درجه                                        ب ) 2 ساعت در دماي 55 درجه

ج ) 5 ساعت در دماي 75 درجه                                            د ) 5 ساعت در دماي 121 درجه

114 ـ پشه معمولي قارچها جزء كدام راسته حشرات هستند و مكان توجيحي براي استقرار لاروها كجاست؟

الف ) مگسها _  خاك پوششي                             ب ) زنبورها ـ خاك پوششي

ج ) مگسها ـ قارچ خوراكي                                    د ) زنبورها ـ قارچ خوراكي

115 ـ شل شدن اتصال ته سنجاقي ها به لايه پوششي ناشي از خسارت كدام آلاينده است ؟

الف ) پشه معمولي قارچ         ب ) كنه ها              ج ) قارچ عامل تار عنكبوتي                  د ) باكتري عامل لكه قهوه اي

116 ـ كدام حشره داراي پشت خميده و داراي پرشها و حركات جهشي سريع مي باشد ؟

الف ) مگسهاي گوژپشت      ب ) پشه هاي معمولي قارچ                    ج ) مگسهاي گال                   د ) مگس سركه

117 ـ بهترين روش پيشگيري از تخم گذاري مگسهاي فوريده ( گوژپشت ) در دوره پنجه دواني مسيليومها چيست ؟

الف ) سالن پنجه دواني كاملاً تاريك باشد                          ب ) استفاده از تله هاي نوري در سالن پنجه دواني

ج ) استفاده از سموم شيميايي                                                د ) ايجاد رطوبت بيش از حد داخل سالن

118 ـ كوچكترين دوبالان در سالنهاي پرورش قارچ كدام است ؟

الف ) مگس سركه                                ب ) مگس گال                      ج ) مگس گوژپشت                               د ) پشه معمولي قارچ

119 ـ وجود كنه ها در كمپوست نشانه چيست ؟

الف ) تهويه بيش از حد سالن                               ب ) كاهش دماي سالن

ج ) وجود نور در سالن                                           د ) عدم آماده سازي مناسب كمپوست و عدم پاستوريزاسيون مناسب

120 ـ كدام كنه رنگ قارچها را به قرمز تيره تبديل مي كند ؟

الف ) كنه كاه                        ب ) كنه پا بلند قارچ              ج ) كنه دوست دار قارچ خوراكي                        د ) كنه فلفل قرمز

121 ـ حالت به اصطلاح چشمك زدن ( بصورت يك روكش براق در لايه پوششي ) در كدام موجود مشاهده مي شود ؟

الف ) قارچها                          ب ) باكتريها                           ج ) مگس نوريد                     د ) نماتدهاي گندرست

122 ـ نماتدهاي گندرست چگونه خسارت مي زنند ؟

الف ) با تغذيه از ساقه قارچ باعث كاهش عملكرد مي شود.

ب ) با افزايش جمعيت و توليد ضايعات دفعي باعث تجزيه بستر كاشت و در نهايت عدم كارآيي براي رشد مسيليومها مي شود .

ج ) با استفاده از مسيليومهاي قارچ و ضعيف كردن آنها باعث كاهش عملكرد مي شود.

د ) تمام موارد

123 ـ نماتدهاي قارچ رست چگونه به قارچها خسارت مي زنند ؟

الف ) اصولاً از قارچها تغذيه نميكنند بلكه از بستر قارچها تغذيه مي كنند.

ب ) بصورت مارپيچ در ساقه قارچها نفوذكرده و از آن استفاده مي كنند .

ج ) تغذيه مستقيم از ريسه ها انجام مي دهند و باعث حذف سلولها با استفاده از قطعات دهاني ساينده مي شوند .

د ) با استفاده از دهان سوزن مانند مسيليومها را سوراخ و مواد تجزيه كننده را از طريق آن تزريق و سپس محتويات غذايي سلولها را مي‏مكد .

124 ـ‌ از كدام اندام گياه براي توليد اسپان تجاري استفاده نمي شود و بيشتر در كارهاي تحقيقاتي و اصلاحي استفاده مي شود ؟

الف ) بافت قارچ                    ب ) مسيليوم قارچ                  ج ) اسپور                                د ) هيچكدام

 

125 ـ مسيليومهاي … بيشتر مستعد توليد پريمورديوم است ؟

الف ) پنبه اي                          ب ) ريشه اي                          ج ) سطحي                             د ) خطي

126 ـ كدام اسپان با پايه غير بذري است ؟

الف ) چاودار                         ب ) پرليت                              ج ) سورگوم                           د ) گندم

127 ـ رنگ سطوح داخلي سالن هاي كشت قارچ بهتراست چگونه باشد ؟

الف ) سفيد براق                    ب ) سياه                                 ج ) قهوه اي تيره                    د ) فرقي ندارد

128 ـ در سيستم توليد به روش قفسه اي عرض طبقه ها حداكثر بايد چقدر باشد ؟

الف ) 100سانتي متر                                              ب ) 140 سانتي متر                               

ج ) 180 سانتي متر                                 د )70 سانتي متر

129 ـ طبقه اول در سيستم قفه اي توليد پرورش از سطح زمين بايد حداقل چند سانتیمتر فاصله داشته باشد ؟

الف )   5 سانتي متر                                                ب ) 10 سانتي متر

ج ) 20 سانتي متر                                                   د ) بايد هم سطح كف سالن باشد

130 ـ در شرايط ايده ال از هر متر مربع بستر كمپوست به ارتفاع 20 سانتي متر چند كيلوگرم برداشت انجام مي گيرد ؟

الف ) 20-15كيلوگرم                                           ب ) 22-25 كيلوگرم

ج ) 10 كيلوگرم                                                     د ) بيش از 25 كيلو

131 ـ براي تعيين دقيق هواي موردنياز در سالن دانستن كدام عامل لازم است ؟

الف ) حد مجاز  CO2  براي گونه قارچ                              ب ) حجم تبادل هوا در ساعت توسط فن ها

ج ) تعداد قفسه ها                                                                   د ) موارد الف و ب

132 ـ حداكثر تهويه هوا در هر ساعت براي قارچ دكمه اي چند مرتبه است ؟

الف ) 2-3 مرتبه                    ب ) 4-6 مرتبه                       ج ) 6-8 مرتبه                        د ) 8-10 مرتبه

133 ـ مقدار هواي آزاد اتاق به ابعاد 3×4×3  متر با حجم اشغال شده ي قفسه ها به مقدار 8 متر مکعب چقدر مي باشد؟

الف ) 5/4                               ب ) 5/5                                  ج ) 4                                       د ) 6  

 134 ـ       اگر تعداد سوراخهاي ورودي هوا بر روي لوله هاي هوا رساني 10 عدد باشد و سطح مقطع لوله هواي اصلي 34/0 متر مربع باشد ، مساحت هر سوراخ فرعي بايد چند متر مربع باشد ؟

الف ) 4/3                               ب ) 34/0                               ج ) 034/0                              د ) 34

135 ـ كدام مورد گزينه صحيح نمي باشد ؟

الف ) توليد كنندگان قارچ دكمه اي از فيلترهاي خشك با سطح تماس بالا استفاده مي كنند .

ب ) مي‏توان براي جلوگيري از مخلوط شدن هواي ورودي و خروجي ، هواي تازه را از هواكش از چند متري بالاتر وارد سالن كرد .

ج  ) مي توان براي جلوگيري از مخلوط شدن هواي ورودي و خروجي ، هواي تازه را از يك كانال زير زميني كه در جهت باد در شمال ساختمان ساخته شده است وارد كرد.

د ) موارد الف و ب

136 ـ دريچه هاي خروجي هواي درون سالن ها را در كجاي ديوار تعبيه مي كنند ؟

الف ) در قسمت پائين                            ب ) در وسط                          ج ) در قسمت بالا                   د ) تفاوتي نمي كند

137 ـ اندازه دريچه خروجي هوا بايد چند برابر دريچه ورودي باشد ؟

الف ) نصف                                  ب ) 1                               ج ) 2                                       د)3

138 ـ هدف از تهيه كمپوست در پرورش قارچ دكمه اي چيست ؟

الف ) ايجاد يك محيط غذايي يكنواخت جهت استفاده مسيليومهاي قارچ

ب ) از بين بردن عوامل رقيب قارچ خوراكي ازجمله حشرات ، باكتريها و  …

ج ) افزايش ميكروارگانيزمهاي مفيد در كمپوست

د ) تمام موارد

139 ـ مناسب ترين كاه و كلش جهت تهيه كمپوست قارچ دكمه اي كدام است ؟

الف ) گندم                            ب  )جو                                   ج ) برنج                                 د ) يولاف

140 ـ اگر در فرمول كمپوست قارچ دكمه اي به هيچ عنوان از كود اسبي استفاده نشود ، به آن كمپوست … گويند.

اف ) طبيعي                            ب ) مصنوعي                         ج ) ملايم                                د ) يكنواخت

141 ـ كدام يك از مواد ذيل جزء مواد اوليه ( مواد پايه ) كمپوست قارچ دكمه اي بشمار نمي آيد ؟

الف ) كاه و كلش يولاف     ب ) كاه و كلش برنج            ج ) كود اسبي حاوي كاه كلش            د ) كود اسبي حاوي خاك اره

142 ـ كدام ماده داراي  بالاترين ازت و فاقد ماده آلي مي باشد .

الف ) اوره                              ب ) پودر خون                        ج ) كود مرغي                       د) تفاله انگور

143 ـ در انتخاب مواد اوليه جهت تهيه كمپوست چه چيزي بايد مورد توجه باشد ؟

الف ) قابليت دسترسي           ب ) هزينه هر يك از مواد     ج ) غني بودن مواد                 د ) موارد الف و ب

144 ـ كدام ماده جزء مواد معدني  مورد استفاده در كمپوست قارچ دكمه اي محسوب نمي شود :

الف ) كلسيتيك                    ب ) دولوميت                         ج ) سولفات كلسيم                د ) سولفات آمونيم

145 ـ كدام مورد جزء مزيتهاي استفاده از سنگ گچ در كمپوست نمي باشد ؟

الف ) سنگ گچ باعث خنثي سازي اسيديته كمپوست مي گردد و مقدار كمي  PH  كمپوست را بالا مي برد.

ب ) با تجمع ذرات كلوئيدي باعث تغلغل و تهويه بهتر كمپوست مي شود .

ج ) تأمين  كلسيم ضروري براي متابوليسم قارچ           د ) كاهش اندك      PH   بالا و بهبود  زه كشي كمپوت

146 ـ كدام گزينه در مورد خواص غذايي قارچها صحيح نمي باشد ؟

الف ) برخي قارچها قادرند ميزان كلسترول خون را كاهش دهند .

ب ) اكثر قارچها سرشار از ويتامينهاي    C  و   B  هستند .

ج ) بعلت داشتن كربوهيدرات مناسب و فراوان داراي انرژي فراوانند.

د ) گليكوژن و همي سلولز يكي از قند هاي ذخيره اي در قارچها مي باشد.

147 ـ كدام گزينه در مورد قارچهاي خوراكي صحيح مي باشد ؟

الف ) قارچها داراي كلروفيل نيستند.                                                   ب ) قارچ دكمه اي تجزيه كننده ثانويه است .

ج ) قارچ صدفي تجزيه كننده اوليه مي باشد .                                      د ) تمام موارد

148 ـ كشت قارچ دكمه اي حداكثر در سال چند مرتبه امكان پذير است ؟

الف ) 1-2 بار                         ب ) 2-4 بار                            ج ) 4-6 بار                             د ) 6-8 بار

149 ـ بهترين روش شناخت قارچهاي خوراكي از سمي چيست ؟

الف ) رنگ                                                            ب ) اندازه ساقه و كلاهك                   

ج ) شكل و ساختار هاگها                                      د ) تعداد تيغه ها (GILLS )

150 ـ ترتيب چرخه زندگي قارچ خوراكي در كدام گزينه رعايت شده است ؟

الف ) اسپور ـ مسيليوم ـ هاگ ـ قارچ بالغ

ب ) اسپور ـ بازيديوسپور ـ مسيليوم ـ قارچ بالغ

ج ) اسپور ـ مسيليوم ـ قارچهاي ته سنجاقي ـ قارچ بالغ

د ) اسپور ـ قارچهاي ته سنجاقي ـ مسيليوم ـ قارچ بالغ

151 ـ اسيديته (  PH   ) مناسب جهت رشد هاگها و مسيليومها چه مقدار مي باشد ؟

الف ) 5/2 -5  /3                   ب ) 5/3 – 5/4                      ج ) 5/6 – 7                           د ) 5/7 – 5/8

152 ـ دماي لازم براي استريليزاسيون محيط كشت برايتيه اسپان در فشار 15 پوند چنددرجه مي باشد ؟

الف ) 60 درجه                      ب ) دماي جوش آب                             ج ) 121 درجه                        د ) 75 درجه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهدی پرور  |